دفتر فروش : کیلومتر ۲۴ جاده مخصوص کرج

شماره تماس : ۰۲۶۳۶۱۰۲۰۴۴ – ۰۲۶۳۶۱۰۲۰۸۵ – ۰۹۱۲۲۱۰۷۹۰۱ – ۰۹۱۲۳۱۸۰۱۴۸ – ۰۹۳۳۱۷۶۵۹۹۴