مواد افزودنی بتن در فن آوری بتننقش بسیار مهمی ایفا می کنند زیرا خصوصیاتبتن اعم از دوام ، قابلیت حرکت و عملکرد مکانیکی بتن را افزایش میدهند.

در بین اینمواد افزودنی شیمیایی ، فوق روان کننده ها عمدتاً برای افزایش جریان پذیریبتن در نسبت آب به سیمان کم (W / C) استفاده می شوند. نسل اول فوق روان کننده هامانند میعانات نفتالین سولفوناتورمالدلئید SNF) ) و میعانات آمینو سولفونات فرم آلدئید (ASF) می توانند ذرات سیمان را از طریق مکانیزم دافعه الکترواستاتیکی , پراکنده کنند لیکن نسل جدیدفوق روان کننده ها که بر پایه کوپلیمرهای پلی کربوکسیلات اترهستندودر ساختار مولکولی خود علاوه بر گروههای کربوکسیلیک ،دارای زنجیرهای جانبی (پلی اکسید اتیلن) PEO) ) هستند . ضمن اینکه کوپلیمرهای PCE)) می توانند هم دافعه الکترواستاتیک و هم مانعی برتاثیرات مخرب ناشیاز فعل و انفالات غیر پیوندی که بر شکل و ترکیب ماده تاثیر میگذارد، ایجاد کنندSteric Hindrance) ) و از این رو عملکرد بهتری نسبت به نسل های قدیمی ترفوق روان کننده های بتن دارند. وزن مولکولی و طول زنجیره جانبی فوق روان کننده های پلی کربوکسیلات اتر(PCE) به راحتی قابل تنظیم است و این امر موجب برتری این فوق روان کننده ها نسبت به انواع دیگر می باشد.

اثرات استفاده از ضد یخ بر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی بتن تولید شده در هوای سرد

سابقه و هدف اختراع

بتونی که فاقد مواد افزودنی است و در زمستان یا سایر شرایط سرما پخت می شود ، می تواند از نظر مقاومت از بتنی که در تابستان یا در شرایط دیگر نسبتاً گرم خالص می شود ، برتر باشد. این برتری تنها در صورت محافظت از بتن در برابر یخ زدگی حاصل می شود.

تکنیک های کنونی حفاظت از زمستان به نوعی گرما را در پی دارد تا دمای بتن بالاتر از یخ زدگی حفظ شود تا زمانی که قدرت کافی برای مقاومت در برابر آسیب های یخ زدگی و حمایت از بارهای سازه ای ایجاد کند. این زمان و هزینه را به عملیات بتن ریزی می افزاید.

بهتر است ریخته گری بتن به گونه ای انجام شود که نیاز به کاربرد خارجی محافظت در برابر حرارت کاهش یابد یا برطرف شود ، در حالی که هنوز از یخ زدن بخشی یا کل آب موجود در بتن پخت جلوگیری می شود و همچنین سیمان را به هیدراته شدن با سرعت بسیار سریعتر از حد معمول در دمای پایین. ذکر شده است که چنین بتنی در دمای پایین در زمستان در آب و هوای معتدل و همچنین در سایر شرایط سرد مانند تجربه در کل سال در آب و هوای سرد بسیار مفید خواهد بود.

خلاصه اختراع

هدف اصلی این اختراع حاضر تهیه مخلوط بتن و روش پخت بتن است که از یخ زدگی کل یا بخشی از آب موجود در بتن پخت جلوگیری می کند و همچنین هیدراته شدن سیمان با سرعتی بسیار بیشتر از به طور معمول در دمای پایین

همچنین هدف از این اختراع ارائه چنین روش افزودنی و پخت بتن است که باعث کاهش یا از بین رفتن نیاز به حفاظت حرارتی در حین پخت در دمای پایین می شود.

هدف دیگر این اختراع تهیه مخلوط بتن و روش ریخته گری بتن است که به طور قابل توجهی هزینه های بتن ریزی زمستانی را کاهش می دهد.

اشیا above فوق و سایر موارد اختراعی که از این پس آشکار خواهد شد ، با تهیه روشی برای ریخته گری بتن و یک افزودنی بتن که در آن نیترات سدیم و سولفات سدیم با یک نسبت از پیش تعیین شده با یکدیگر ترکیب می شوند ، حاصل می شود. در تجسم ترجیحی اختراع ، نسبت نیترات سدیم به سولفات سدیم برابر 3: 1 است. دوز بیش از 2٪ وزنی از افزودنی فوق الذکر مشخص شد که مقاومت فشاری بتن ریخته گری را در دمای پایین (زیر انجماد یا 0 درجه سانتیگراد) و دوزهای 6٪ و 8٪ وزنی افزایش می دهد. افزودنیهای مشخص شده به ویژه موثر بودند.