مباحث بیست و دو گانه مقررات ملی ساختمان

مباحث بیست و دو گانه مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان که ۲۲ مبحث می باشد بسیار معروف است . این مباحث در آزمونهای مختلف مثل آزمون های نظام مهندسی و آزمون نظام کاردان ها و آزمون نظارت مسکن روستایی بنیاد مسکن و انواع و اقسام آزمون های… بیشتر بخوانید