مقاومت بتن پارچه ای – مقاومت کششی و مقاومت در محیط های شیمیایی

مقاومت کششی و فشاری بتن پارچه ای مقاومت فشاری بتن پارچه ای ، آزمایش شده بر اساس استاندارد ASTMC109-02 (بر اساس ترک اولیه) پس از 10 روز تحت تنش شکست ، معادل 40 مگاپاسکال بدست می آید . مقاومت خمشی بتن پارچه ای آزمایش شده بر اساس استاندارد BSEN12467:2004 (بر اساس ترک اولیه) پس از …

مقاومت بتن پارچه ای – مقاومت کششی و مقاومت در محیط های شیمیایی ادامۀ مطلب »