انکربولت (Anchor-bolt) به المان طولی شکلی گفته می شود که به منظور اتصال یک بخش سازه ای تحت بار محوری یا پیچشی به یک سطح مبنا مورد استفاده قرار می گیرد .

در صنعت ساختمان انکربولت ها عموماً برای اتصال ستون به فونداسیون بتنی مورد استفاده می باشند .

تعداد و قطر انکربولت ها بر اساس طراحی سازه محاسبه می گردد ، لذا آرایش قرار گیری آنها در بستر پایه (بتن ، آجر ، بلوک) تقسیم بندی می گردد .

برخی همزمان با بتن پایه اجرا می شوند و برخی در داخل بستر پایه حفاری می شوند :

1- انکربولت های اصطکاکی (friction) یا انبساطی (Expansion)

2- انکربولت های کلیدی (keying)