مقاومت کششی و فشاری بتن پارچه ای

مقاومت فشاری بتن پارچه ای ، آزمایش شده بر اساس استاندارد ASTMC109-02 (بر اساس ترک اولیه) پس از 10 روز تحت تنش شکست ، معادل 40 مگاپاسکال بدست می آید .
مقاومت خمشی بتن پارچه ای آزمایش شده بر اساس استاندارد BSEN12467:2004 (بر اساس ترک اولیه) پس از 10 روز برای تنش شکست کششی معادل 3.4 مگاپاسکال و مدول یانگ خمشی معادل 180 مگاپاسکال می باشد .

مقاومت کششی برای انواع محصولات بتن پارچه ای با ضخامت های مختلف بر حسب جدول شماره 1 منظور می گردد:

مقاومت کششی بتن پارچه ای با ضخامت های مختلف

از جدول 1 مشاهده می گردد که مقاومت کششی بتن پارچه ای در راستای طولی رول های بتن پارچه ای ، بیشتر از راستای عرضی آن می باشد و زمانی که کشش در طراحی برای پروژه مطرح باشد بهتر است بتن پارچه ای به گونه ای قرار گیرد که راستای طولی بتن پارچه ای در راستای تنش کششی بیشتر واقع گردد .

مقاومت در محیط های شیمیایی خورنده و طول عمر

بتن پارچه ای دارای مقاومت عالی در محیط های خورنده شیمیایی است که این امر با انجام آزمایشاتی که در شرایط محیطی اسیدی (PH4) و محیط قلیایی (PH12.5) بر اساس استاندارد BSI-4414 بر روی نمونه های مذکور صورت پذیرفته است ، به خوبی مشخص می گردد.

طول عمر واقعی بتن پارچه ای هنوز مشخص نمی باشد و بر اساس آزمایش تست عمر تسریع شده (Accelerated age tests) نشان می دهد که بتن پارچه ای دارای طول عمر بیش از 50 سال در شرایط آب و هوایی انگلستان می باشد .
این آزمایش بر اساس تست های چرخه ای یخ زدگی – آب شدگی و حرارت – بارانی و خیس کردن – خشک شدن بر روی نمونه های بتن پارچه ای صورت پذیرفته است و در حال حاضر تعداد تست های چرخه ای در حالت افزایش می باشد و شاید در آینده طول عمر بیشتری را برای بتن پارچه ای بتوان تخمین زد .

در مراحل تولید بتن پارچه ای ، بر اساس شرایط محیطی می توان مواد دیگری را در ترکیب بتن پارچه ای اضافه نمود .
به طور مثال اگر بتن پارچه ای با مش های فلزی برای جلوگیری از فرسایش زمین به کار می رود ، در این حالت کنترل فرسایش زمین توسط بتن پارچه ای صورت پذیرفته و نیروهایی کششی وارده ، توسط مش های فلزی در ماده مرکب تحمل می گردند .