نحوه پاشیدن عایق مقاوم در برابر حریق بر روی اسکلت سازه های فولادی با دستگاه شاتکریت، پوششهاي ضدحريق (Fire Proof Coating) در حفاظت اسكلت سازه بمنظور افزايش مقاومت ستونها باربر در برابر تنشهـــاي حرارت ناشي از حريق استفاده مي گردند كه علاوه بر پايدار نگاه داشتن سازه، فرصت بيشتري را براي عمليات گـريز/ نجـات فراهم ســـاخته، و نيز بر روي ديوارها جهت فضابندي (Compartmentation) مجتمع در برابرگسترشحريقكاربرددارد.

سطح مقاومت مواد براي تامين چنين محافظتي توسط كوره هــاي ويژه و مطابق استاندارد اندازه گيري شده و نتايج بر اساس ضخامت خشك مورد نياز ارائه مي شودكه از آنجمله ميتوان به استاندارد BS 476-part 2 اشاره نمود. فولاد ساختمانی باربر نقطه حرارت خمش(خمیدگی) 500-470 درجه سانتیگراد دارد و حدود نیمی از مقاومت خود را در دمای 550 – 500 درجهسانتیگراد ازدستمیدهد،ازاینرودرمقابلحریقبسیارآسیبپذیراستکهعمدتانیازمندبهمقاومسازیدرمقابلحریقمیباشد. طبقجداولISO وBS 476 فلزآهندرزمانکمتراز 10 دقیقهپسازآتشسوزی به دمای 470 درجه می رسد که نقطه خمش فلز آهن می باشد.با در نظر گرفتن اصل مکانیکی فوق لزوم محافظت اسکلت فلزی ساختمان ها در برابر حریق به عنوان مهمترین بخش محافظت غیر عامل همواره میبایستمدنظرکارشناسانوطراحانسازهقراربگیرد. اجرایپوششهایمقاومدر برابر حریق از متداول ترین روشهای محافظت سازه در زمینه مهندسی حریق به شمار می آید. در این روش عمدتا ستون ها و تیرهای اصلی جهت عایق سازی قابهای سازه ای مورد تقویت قرار می گیرند . سطوح دیوارها ، سقف و کف از دیگر موارد در مقاوم سازی غیرعامل در مقابل حریق می باشند که در موارد خاصی مورد عایق سازی قرار می گیرند .
انواع پوشش های مقاوم در برابر حریق جهت محافظت غیر عامل سازه:
– موادپاششیمعدنی Spray Mortars
– رنگهایمنبسطشوندهPaint Intumescent
– بوردهاوپنلهایضدحریقFire Protection Boards