نحوه پاشیدن عایق مقاوم در برابر حریق بر روی اسکلت سازه های فولادی با دستگاه شاتکریت، پوششهای ضدحریق (Fire Proof Coating) در حفاظت اسکلت سازه بمنظور افزایش مقاومت ستونها باربر در برابر تنشهـــای حرارت ناشی از حریق استفاده می گردند که علاوه بر پایدار نگاه داشتن سازه، فرصت بیشتری را برای عملیات گـریز/ نجـات فراهم ســـاخته، و نیز بر روی دیوارها جهت فضابندی (Compartmentation) مجتمع در برابرگسترشحریقکاربرددارد.

سطح مقاومت مواد برای تامین چنین محافظتی توسط کوره هــای ویژه و مطابق استاندارد اندازه گیری شده و نتایج بر اساس ضخامت خشک مورد نیاز ارائه می شودکه از آنجمله میتوان به استاندارد BS 476-part 2 اشاره نمود. فولاد ساختمانی باربر نقطه حرارت خمش(خمیدگی) ۵۰۰-۴۷۰ درجه سانتیگراد دارد و حدود نیمی از مقاومت خود را در دمای ۵۵۰ – ۵۰۰ درجهسانتیگراد ازدستمیدهد،ازاینرودرمقابلحریقبسیارآسیبپذیراستکهعمدتانیازمندبهمقاومسازیدرمقابلحریقمیباشد. طبقجداولISO وBS 476 فلزآهندرزمانکمتراز ۱۰ دقیقهپسازآتشسوزی به دمای ۴۷۰ درجه می رسد که نقطه خمش فلز آهن می باشد.با در نظر گرفتن اصل مکانیکی فوق لزوم محافظت اسکلت فلزی ساختمان ها در برابر حریق به عنوان مهمترین بخش محافظت غیر عامل همواره میبایستمدنظرکارشناسانوطراحانسازهقراربگیرد. اجرایپوششهایمقاومدر برابر حریق از متداول ترین روشهای محافظت سازه در زمینه مهندسی حریق به شمار می آید. در این روش عمدتا ستون ها و تیرهای اصلی جهت عایق سازی قابهای سازه ای مورد تقویت قرار می گیرند . سطوح دیوارها ، سقف و کف از دیگر موارد در مقاوم سازی غیرعامل در مقابل حریق می باشند که در موارد خاصی مورد عایق سازی قرار می گیرند .
انواع پوشش های مقاوم در برابر حریق جهت محافظت غیر عامل سازه:
– موادپاششیمعدنی Spray Mortars
– رنگهایمنبسطشوندهPaint Intumescent
– بوردهاوپنلهایضدحریقFire Protection Boards