بتن پارچه ای به ضخامت های مختلف را می توان با جوش حرارتی ، از طرف پوشش پی وی سی روی بتن پارچه ای ، آب بندی کرد .

با جوش حرارتی ، عمل اتصال محکم و غیر قابل نفوذ ، برای نوارهای بتن پارچه ای (GCCM) ایجاد می گردد .

روش پیشنهادی آب بندی بتن پارچه ای :

عملیات جوشکاری در حدود 6 متر طول در یک دقیقه توسط یک اپراتور امکانپذیر می باشد .
وسایل مورد نیاز برای جوش حرارتی شامل : دستگاه جوش حرارتی ، دستکش ایمنی و ماسک ایمنی می باشد .

مراحل جوش حرارتی آب بند بین دولایه بتن پارچه ای به شرح ذیل می باشد :

1-دو لایه بتن پارچه ای را از سمت پوشش پی وی سی همانند شکل به طول 10 سانتی متر بر روی هم اورلپ نمایید .

2-حال نازل هوای گرم ماشین جوش را بین دو لایه قرار داده و سرعت حرکت نازل را بر حسب حرارت نازل تنظیم نمایید (بطور مثال سرعت 2 را برای حرارت 4.5 کافی می باشد )

3-در این مرحله جوش اتوماتیک را شروع کنید و به همراه حرارت دادن ، دو غلطک با حرکت در پشت دستگاه جوش ، دو لایه را به هم می فشرد تا عمل اتصال دو لایه پی وی سی حرارت دیده به آسانی صورت پذیرد .

4-در نهایت همه اتصالات روی هم رفته ، نوارهای بتن پارچه ای طبق شکل زیر (اتصال دو ورق آب بند به یکدیگر) دارای اتصال آب بند می گردند . در شکل زیر نمایی از بتن پارچه ای با اتصالات آب بند در کف لاگون نگهداری آب یا فاضلاب به صورت آب بند ، پس از فرآیند هیدراته شدن بتن را مشاهده می نمایید .